Tag: Neuromorphic Sound Localization

How to implement brain-inspired sound localization with in situ training using memristor-based analogue computing?

Bin Gao, Ying Zhou, Qingtian Zhang, Shuanglin Zhang, Peng Yao, Yue Xi, Qi Liu, Meiran Zhao, Wenqiang Zhang, Zhengwu Liu, Xinyi Li, Jianshi Tang, He Qian & Huaqiang Wu . Memristor-based analogue computing for brain-inspired sound localization with in situ

Be the First to comment. Read More