Neuromorphic Chips

Tianjic

Pei, Jing, Lei Deng, Sen Song, Mingguo Zhao, Youhui Zhang, Shuang Wu, Guanrui Wang et al. “Towards artificial general intelligence with hybrid Tianjic chip architecture.” Nature 572, no. 7767 (2019): 106-111.

Loihi

Davies, Mike, Narayan Srinivasa, Tsung-Han Lin, Gautham Chinya, Yongqiang Cao, Sri Harsha Choday, Georgios Dimou et al. “Loihi: A neuromorphic manycore processor with on-chip learning.” Ieee Micro 38, no. 1 (2018): 82-99.

SpiNNaker

Steve Furber (ed.), Petrut Bogdan (ed.) (2020), “SpiNNaker: A Spiking Neural Network Architecture“, Boston-Delft: now publishers, http://dx.doi.org/10.1561/9781680836523